Вы здесь

כנס רופין הבינלאומי להגירה ושילוב חברתי

הכנס יתקיים בין המועדים
1.6-30.5.2010
במרכז האקדמי רופין, עמק חפר.

יום ראשון | 30 במאי,2010
הפורום הדו-לאומי קנדה-ישראל
הדיון יתמקד בסוגיות הגירה, זכויות וזהות בקנדה
ובישראל על הדומה והשונה ביניהן.

יום שני-שלישי | 31 במאי - 1 ביוני
,כנס בינלאומי
הדיון יתמקד בשינוי עמדות ותפיסות חברתיות
הנוצרות על רקע תופעת ההגירה והשילוב החברתי
בישראל ובעולם. במהלך היומיים נבחן את התופעה
מזוויות שונות, ונדון באתגרים משותפים והשוואתיים.
הנכם מוזמנים להרשם באמצעות האתר:

הכנס יתקיים בין המועדים
1.6-30.5.2010
במרכז האקדמי רופין, עמק חפר.

Изображение

יום ראשון | 30 במאי,2010
הפורום הדו-לאומי קנדה-ישראל
הדיון יתמקד בסוגיות הגירה, זכויות וזהות בקנדה
ובישראל על הדומה והשונה ביניהן.

יום שני-שלישי | 31 במאי - 1 ביוני
,כנס בינלאומי
הדיון יתמקד בשינוי עמדות ותפיסות חברתיות
הנוצרות על רקע תופעת ההגירה והשילוב החברתי
בישראל ובעולם. במהלך היומיים נבחן את התופעה
מזוויות שונות, ונדון באתגרים משותפים והשוואתיים.
הנכם מוזמנים להרשם באמצעות האתר: