You are here

פרס השרה לקליטת העלייה לעולה מדען מצטיין

בחלוף עשרים שנה לפתיחת שערי בריה"מ לעלייה לישראל יפיק המשרד לקליטת העלייה ספר אודות 100 מדענים עולים בולטים, מכל ארצות תבל, שנקלטו בישראל.
מטרת הספר היא ציון תרומת המדענים העולים לקידום המחקר המדעי והצמיחה הכלכלית והחברה בישראל.
במסגרת זו תעניק השרה לקליטת העלייה פרסים ל-10 מדענים מצטיינים מבין אותם המדענים שיכללו בספר.
הפרסים יוענקו כאות הערכה והוקרה של מדינת ישראל למדענים-עולים, בגין הצטיינות מדעית, שבאה לידי ביטוי בתרומה משמעותית לקידום המחקר המדעי, הכלכלה והחברה בישראל.
הפרסים יוענקו בתחומי המדע השונים.

תקנון פרס השרה לקליטת העלייה לעולה מדען מצטיין

בחלוף עשרים שנה לפתיחת שערי בריה"מ לעלייה לישראל יפיק
המשרד לקליטת העלייה ספר אודות 100 מדענים עולים בולטים,
מכל ארצות תבל, שנקלטו בישראל. מטרת הספר היא ציון תרומת
המדענים העולים לקידום המחקר המדעי והצמיחה הכלכלית
והחברה בישראל.
במסגרת זו תעניק השרה לקליטת העלייה (להלן – השרה) פרסים ל-
10 מדענים מצטיינים מבין אותם המדענים שיכללו בספר.
הפרסים יוענקו כאות הערכה והוקרה של מדינת ישראל למדענים -
עולים, בגין הצטיינות מדעית, שבאה לידי ביטוי בתרומה משמעותית
לקידום המחקר המדעי, הכלכלה והחברה בישראל.
הפרסים יוענקו בתחומי המדע השונים.
. סה"כ מספר הפרסים לא יעלה על 10
התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד באופן שווה לשני המינים.
2. תנאי הזכאות לפרס
2.1 עולה לעניין זה: מי שקיבל מעמד עולה , או זכאות כעולה
, מיום 01.09.1989 ולגבי הבאים מאתיופיה מיום 01.01.1984
שהוא אזרח מדינת ישראל ומתגורר בה דרך קבע.
ואשר PhD 2.2 עולה, בעל תואר המוכר בישראל כּשַקִיל לתואר
השלים את לימודיו לתואר זה בטרם עלייתו לישראל.
2.3 הפרסים יוענקו ליחיד ולא למוסד, אגודה, עמותה או כל תאגיד
אחר.
2.4 המועמדות לפרס תוצע אך ורק על ידי המוסד בו מועסק המדען
כיום או שהועסק בו בעבר לפחות 10 שנים.

3. קריטריונים להערכה
3.1 המדען הוכיח מצוינות מחקרית במהלך שנות פעילותו בישראל.
3.2 הידע שהביא עמו המדען היה ייחודי ותרם לקידום משמעותי
בישראל של התחום האקדמי בו מתמחה המדען.
3.3 המדען השתלב במטלות אקדמיות צוותיות ומוסדיות שתרמו
לקידום המצוינות של המוסד.
3.4 המדען חבר באגודות מדעיות מתוקף פעילותו המדעית בישראל.
3.5 תינתן עדיפות למדען אשר לפעילותו המחקרית השלכות
כלכליות /חברתיות.

4. גובה הפרס
.₪ גובה הפרס : 15,000

5. תחומי הפרס
מדעי החברה והרוח - 2 
מדעי החיים 1- 
רפואה 1- 
מדעים מדויקים - 2 
טכנולוגיה (הנדסה) – 3 
מו"פ בתעשייה - 1 

6. ועדת השיפוט של הפרס:
6.1 לכל מוסד בו הושמו מעל 20 מדענים עולים, כמוגדר לעיל,
תיקבע מכסת מועמדים להגשה, בהתאם למספר היחסי של
המדענים שהושמו במוסד. המוסד ימנה ועדה אקדמית פנימית
אשר תבחר את המועמדים. מוסד בו הושמו פחות מ- 20
מדענים, יהא רשאי לבחור בוועדה הפנימית מועמד אחד בלבד
להגשה כמועמד לספר.
6.2 הפרס ינוהל על ידי וועדות שיפוט ,בהתאמה לתחומי הפרס. כל
ועדה תימנה לפחות חמישה חברים, אשר ימונו על ידי האקדמיה
הלאומית הישראלית למדע (להלן: האקדמיה).
וועדות לבחירת מועמדים מתחום המחקר והפיתוח בתעשייה,
יכללו גם את המדען הראשי של משרד התמ"ת (להלן:
המדע"ר).
6.3 התפטר חבר ועדת השיפוט או נבצר ממנו למלא את תפקידו
מסיבה כלשהי , ימנה מנכ"ל האקדמיה/מדע"ר התמ"ת אחר
במקומו.
6.4 קוורום לקבלת החלטות יהיה שלושה חברים.
6.5 החלטות וועדת השיפוט תתקבלנה ברוב דעות ותרשמנה
בפרוטוקול .
6.6 חברי וועדת השיפוט אינם רשאים להציע מועמדים מטעמם
או להיות מועמדים מטעם מוסד כלשהו.
6.7 חברי וועדת השיפוט חייבים לשמור בסודיות את דיוני הוועדה
עד לאחר פרסום שמות הזוכים בפרס.
6.8 חבר וועדת השיפוט לא יעמיד עצמו בחשש לניגוד עניינים .
התעורר חשש לניגוד עניינים בשיפוט , או למראית עין של
ניגוד עניינים, יתפטר חבר הוועדה.
6.9 הוועדה תהא רשאית לפנות למועמדים, ולאפשר להם לבצע
תיקונים או השלמות פרטים טכניים במהותם או להיעזר
בשרותי מידענות.
6.10 חברי וועדת השיפוט יהיו רשאים אם ימצאו לנכון, לפנות
לממליצים על מנת לבקש מהם חומר נוסף על המועמדים,
שמועמדותם נדונה על ידם.
6.11 המלצות וועדת השיפוט יתקבלו תוך 45 יום ממועד קבלת
החומר לבדיקה על ידה.

7. מזכירות הפרס:
7.1 השרה תמנה עובד המשרד כמרכז עבודת ועדות השיפוט.
7.2 העובד ואלה שיסייעו בידיו, יהוו את מזכירות וועדת הפרס.

8 נהלים והליכים למתן הפרס:
8.1 מזכירות וועדת הפרס תפרסם מודעה בעיתונות, בה יוזמנו
מעסיקי מדענים להגיש מי מהמועסקים על ידם כמועמדים
לקבלת הפרס .
8.2 המודעה תפרט:
תחומי הפרס.
אופן הגשת בקשה למועמדות לרבות המועדים
להגשתה.
המען להגשת מועמדות ולקבלת פרטים נוספים.
כל פרט אחר שמזכירות הפרס תראה כרלוונטי
לניהול תקין של הליך בחירת מקבלי הפרס.
8.3 המודעה תתפרסם בעיתון יומי נפוץ בשפה העברית, בעיתון
יומי בשפה הרוסית, עיתון יומי בשפה האנגלית וברדיו בשפה
האמהרית .
8.4 במקביל תפעיל מזכירות הפרס מידען לאיתור מועמדים
פוטנציאליים ולדיוור ישיר למוסדות הגדולים.
8.5 לטופס המלצה על מועמדות, יש לצרף קורות חיים ורשימת
פרסומים ולפחות שני מכתבי המלצה מאנשי מדע רלבנטיים
לתחום התמחותו של המועמד.
ניתן לצרף כל חומר אחר מסייע למידע הנדרש על גבי
טפסי המועמדות כנספח (ולא כתחליף).
8.6 יש לציין כי אין לשלוח מסמכים מקוריים וכי חומר
נילווה לא יוחזר לשולחו.
8.7 מועמדות יכול להגיש כאמור רק המוסד המעסיק ולאחר
שהתקיים הליך מיון ובחירה מוסדיים.
8.8 המועד האחרון להגשת המועמדות הינו: 15.06.2010
8.9 את הטופס המלא ואת שני מכתבי ההמלצה יש להגיש
בחמישה העתקים, כל חומר נלווה אחר יכול להישלח
בהעתק אחד בלבד.
8.10 הטופס ימולא בהדפסה בלבד, בשפה העברית או האנגלית.
את הטופס יחד עם כל המסמכים הנלווים יש להעביר
למשרד לקליטת העלייה עד למועד 15.06.2010 , בדואר
רשום, לכתובת:
מזכירות פרס השרה לקליטת העלייה למדען מצטיין
המרכז לקליטה במדע
רח' הלל 15
ירושלים 94581

.9 תקופת הגשת המועמדות
תקופת הגשת המועמדות ומכתבי ההמלצה תהא עד לתאריך
.15.6.2010
פרטים נוספים ניתן לקבל בתחום טכנולוגיה ומדעים מדויקים : 02-
.6214658

10 הודעה בדבר זכיית הפרס:
10.1 ועדת השיפוט תודיע החלטותיה לשרה .
10.2 השרה תודיע למועמדים שנבחרו על זכייתם בפרס.
10.3 חלוקת הפרס לזוכה , או נציג מטעמו תיעשה במעמד פומבי.
10.4 החלטת וועדת השיפוט תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

המקור: