Вы здесь

ישראל, המשרד לקלטת העלייה: הגדרת "מדען"

עולים או תושבים חוזרים, העונים על אחד מהתנאים הבאים:
א. תואר: בעלי תואר ph.D, או תואר מקביל.
תקופת עבודה: עבדו במחקר ובפיתוח 3 שנים לפחות מתוך 5 השנים שקדמו לעלייתם לישראל.
פרסומים: פרסמו לפחות 3 פרסומים מדעיים, או רשמו על שמם 3 פטנטים.
ב. תואר: בעלי תואר M.Sc, או תואר מקביל.
תקופת עבודה: עבדו במחקר ובפיתוח לאחר קבלת התואר לפחות 4 שנים, מתוך 6 השנים שקדמו לעלייתם לישראל.
פרסומים: פרסמו לפחות 3 פרסומים מדעיים, או רשמו על שמם 3 פטנטים.
ג. תואר: בעלי תואר M.Sc, או תואר מקביל.
תקופת עבודה: עבדו במחקר ובפיתוח לאחר קבלת התואר לפחות 4 שנים, מתוך 6 השנים שקדמו לעלייתם לישראל.
פרסומים: במידה ואין להם פרסומים או פטנטים הרשומים על שמם -יהיו זכאים אך ורק כמועמדים לסיוע במו"פ בתעשייה.
ד. תואר: בעלי תואר M.Sc או תואר מקביל עד גיל 32.
תקופת עבודה: ללא ניסיון במחקר ו/או פיתוח.
מדען צעיר, כאמור, שייקלט בתפקידי מו"פ במגזר העסקי, יהיה זכאי לשנת סיוע אחת בתעשייה.
ה. תואר: בעלי תואר Sc.M או תואר מקביל עד גיל 37 שיתקבלו כתלמידי מחקר באחת מהאוניברסיטאות.
הערה: במקרים בהם יש ספק לגבי התואר המקביל, קובעת המחלקה להערכת תארים במשרד החינוך את תקפותם של תארים שניתנו ע"י מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל.

מי זכאי להיכלל באוכלוסיית המטופלים ע"י המרכז לקליטה במדע?
א. עולה שאושר ע"י המרכז לקליטה במדע כעונה להגדרת מדען ובתנאי שגילו אינו עולה על 70 שנה.
ב. תושב חוזר שעבר את שני השלבים לשם הכרה בזכאותו לסיוע כמדען:
האגף לתושבים חוזרים מאשר כי שהה בחו"ל תקופה מעל 3 שנים שקדמו ליום השיבה ארצה.
המרכז לקליטה במדע מאשר את זכאותו כ"מדען" במגבלות הגיל כאמור לגבי עולים (עד גיל הזכאות לפנסיה).
פרטים נוספים על סיוע משרד הקליטה לתושבים חוזרים, ראה בפרק "תושבים חוזרים".

מהי תקופת הסיוע?

א. מדען עולה:
תעסוקה במגזר הציבורי
מדען עולה הנקלט בתעסוקה במגזר הציבורי חייב להתחיל לעבוד בסיוע המרכז תוך 3 שנים מיום עלייתו (רופא-תוך 5 שנים).
משך תקופת הסיוע - עד 3 שנים.
משך תקופת הזכאות - עד 6 שנים מיום עלייתו של המדען (רופא - עד 8 שנים).

תעסוקה במגזר העסקי
מדען עולה הנקלט בתעסוקה במגזר העסקי חייב להתחיל לעבוד בסיוע המרכז תוך 4 שנים מיום עלייתו.
משך תקופת הסיוע-עד 3 שנים.
משך תקופת הזכאות- עד 7 שנים מיום עלייתו של המדען.

מדען תושב חוזר:
תעסוקה במגזר הציבורי
המדען תושב חוזר הנקלט בתעסוקה המגזר הציבורי חייב להתחיל לעבוד בסיוע המרכז תוך שנה מיום שובו לישראל.
משך תקופת הסיוע -עד שנה.
משך תקופת הזכאות- עד 3 שנים מיום חזרתו לארץ של המדען.

תעסוקה במגזר העסקי
מדען תושב חוזר הנקלט בתעסוקה במגזר העסקי בסיוע המרכז, חייב להתחיל לעבוד תוך שנתיים מיום שובו.
משך תקופת הסיוע- עד שנה.
משך תקופת הזכאות- עד 4 שנים מיום שובו של המדען.

הארכת הזכאות
מנהל המרכז לקליטה במדע יכול להאריך כחריג את זכאות המדען לתחילת הסיוע או לסיומו ב- 6 חודשים. מנהל המרכז יפעיל סמכותו במידה ושוכנע כי קיימת מחויבות המעסיק לקליטת המדען בתום תקופת הסיוע.

ערעורים
ערעור על החלטת מנהל המרכז או בקשה להארכת הזכאות לתקופה יותר ארוכה ניתן להגיש לועדת הערעורים הארצית של המשרד.

עדכון אחרון 17/02/2009

זכרו כי המידע המתפרסם כאן הינו מידע כללי בלבד. במקרה של אי-התאמה בין המתפרסם כאן לבין החוקים והנהלים הקיימים -החוקים והנהלים הם הקובעים.

המקור: