You are here

למידה - הוראה - מחקר 2010

כנס למידה והוראה בהשכלה הגבוהה - פערים וגשרים
הכנס יתקיים ביום רביעי, כח בתשרי תשע"א, 6 באוקטובר 2010
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(החניה ללא תשלום)

הצורך בהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ובמתן כלים ללמידה למגוון רחב של סטודנטים מקבל הכרה גוברת בארץ ובעולם, תוך מענה ממוסד של יחידות המתמחות בסוגיות של למידה והוראה והקשר ביניהן. כנס זה הינו הכנס השני העוסק בנושאים אלו במוסדות להשכלה גבוהה. בכנס נפגיש בין העוסקים בטיפוח כישורי למידה־הוראה ובין העוסקים בפעילות מחקרית מלווה במערכת האקדמית. נתמקד בממצאי מחקרים בנושאי למידה־הוראה וביישומם בהשכלה הגבוהה. נדון בפערים ובאפשרויות הגישור בין פרקטיקת ההוראה ובין הידע המחקרי בנושאי למידה־הוראה.

מטרות הכנס:

•הצגת ממצאי מחקר ופרויקטים העוסקים בקשר בין כישורי למידה אקדמיים ובין הוראתם בתחומי דעת שונים, ויישומם של ממצאים אלו במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.
•מיצוב של מרכזים לקידום למידה־הוראה במוסדות להשכלה גבוהה.
אנו מזמינים אתכם להשתתף בכנס ולהגיש הצעה להרצאה או פוסטר שיוצגו בו.

נושאי המשנה של הכנס הם:
•הערכה מקדמת למידה במוסדות להשכלה גבוהה
•היבטים חברתיים ותרבותיים בקידום כישורי למידה
•טיפוח ופיתוח אוריינות אקדמית
•חדשנות בהשכלה גבוהה - פרויקטים חדשניים לשיפור הלמידה-הוראה
•"קהילות למידה" כמנוף לפיתוח כישורי למידה

ועדת הכנס:
1.ד"ר יוסי בר - ראש היחידה לקידום ההוראה, אוניברסיטת חיפה
2.ד"ר רלי בריקנר - מנהלת המחלקות להערכה ולהדרכה, האוניברסיטה הפתוחה
3.ד"ר אמנון גלסנר - המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
4.גב' עפרה הרץ - מנהלת היחידה להדרכה בלמידה, מערך ייעוץ אקדמי והדרכה בלמידה, האוניברסיטה הפתוחה
5.ד"ר איריס טבק - המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
6.ד"ר אורנה מילר - ראש המרכז לקידום ופיתוח ההוראה והלמידה, המכללה האקדמית להנדסה אורט

בראודה
7.ד"ר ורד סער - ראש היחידה לחינוך רפואי, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים
8.ד"ר רוני ריינגולד - ראש החוג לחינוך, אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
9.ד"ר ריקי רימור - המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, מערך ייעוץ אקדמי והדרכה בלמידה, האוניברסיטה הפתוחה
10.גב' רחל שחר - מנהלת מערך ייעוץ אקדמי והדרכה בלמידה, האוניברסיטה הפתוחה

כל המאמרים שיתקבלו להצגה בכנס יקובצו לספר הכנס (proceedings book) שיופק בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

הנחיות להגשת המאמרים
ניתן להגיש הצעות להצגה כפוסטר או כהרצאה, לפי התבנית הבאה:

1.הצעה להצגה כהרצאה
שפת ההצעה: ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית, אורך ההצעה: עד 2000 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).

מבנה ההצעה:
◦כותרת ההצעה ותחתיה שם המציעים, השיוך המוסדי (אם ישנו), וכתובת הדואר האלקטרוני. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית עם שמות המציעים והשיוך המוסדי.
◦תקציר עד 200 מילים. הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף תקציר באנגלית.
◦גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסיה, כלי המחקר והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן.
◦בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות שבהם נעשה שימוש.
◦סגנון כתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
◦להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
◦מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של המאמרים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.

2.הצעה להצגה כפוסטר
שפת ההצעה: ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית. אורך ההצעה: עד 400 מילים (לא כולל רשימת מקורות ותרשימים).
מבנה ההצעה:
◦כותרת ההצעה ותחתיה שם המציעים, השיוך המוסדי (אם ישנו), וכתובת הדואר האלקטרוני. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית עם שמות המציעים והשיוך המוסדי.
◦גוף ההצעה: עד 400 מילים. הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית.
◦בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות שבהם נעשה שימוש.
◦להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית.
◦מגישי ההצעות שיתקבלו להצגה, יתבקשו להגיש את הנוסח הסופי של תקצירי הפוסטרים לפי ההנחיות והתבנית להגשה סופית.
◦מגישי ההצעות שיתקבלו יכינו פוסטר להצגה חזותית ובנוסף יתבקשו להציג את הפוסטר בעל-פה במשך 3 דקות במושב פוסטרים.

את ההצעות יש להגיש למזכירות הכנס עד לתאריך 23 במאי 2010
כקובץ doc או rtf מצורף אל: kenes.lemida@openu.ac.il
כתובת אתר הכנס: